නිරපේක්ෂත්වයේ මග

ත්‍රිපිටකය මුල මැද අග ගලපමින් සිදුකරන ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කර නිවනෙන් නිවීම සදහා...


දේශනා 704 සහිතයි...